بازم رو سیاهی

خطا از من است ، می دانم …

از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نعبد

اما به دیگران هم دلسپرده ام

از من که سالهاست گفته ام ” ایاک نستعین

اما به دیگران هم تکیه کرده ام

اما رهایم نکن

بیش از همیشه دلتنگم

به اندازه ی تمام روزهای نبودنم …

خدایا ؛ رهایم نکن .....

/ 4 نظر / 12 بازدید
بهناز

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺖ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﯽ ... ﺍﻭﻟﺶ ﺩﺍﻏﯽ ... ﻣﯿﮕﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺑﺎﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻋﺸﻘﻪ ... ﯼ ﭼﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮎ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ... ﻫﯽ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﯽ ... ﻣﯿﺮﯼ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺳﺎﯾﯽ ﮎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭ ﻫﻤﺸﻮﻧﻮ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ ... ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﮔﺎﻟﺮﯼ ﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... ﯾﺪﻓﻌﻪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ ﺏ ﺭﻭ ﺏ ﺭﻭﺕ ... ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... ﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ... ﺍﻵﻥ ﮐﺠﺎﺱ ؟ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ؟ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻢ ﮐﻢ ،ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺭﻩ؟ ﭼﯽ ﺷﺪ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﻨﺎ ...؟ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻘﻢ ﮔﻔﺘﻨﺎ ... ﺍﻭﻥ ﻗﻮﻝ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ...؟ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺸﻮﻧﯽ ﺑﮕﺮﺩﯼ ﮎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﻧﻪ ... ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮎ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺕ .. ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒﺎ ﺑﻬﻢ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻧﻤﯿﮕﯿﻦ .. ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺒﺤﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﯽ ... ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺏ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ... ﺩﯾﮕﻪ *** ﻋﺎﺷﻖ *** ﻧﻤﯿﺸﯽ ... ﻭ " ﺗﻮ " ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻵﻥ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ....

دیـــــــــــــوونه کـــــربلا

ســـه گل روییـــده اند انــدر بـــاغ احســـاس؛ گل ســـوســن، گل لالــه، گل یـــاس؛ گل اول که مــاه عـــالمیـن است..عــزیز فــاطمــه نـــامش حسیــن است؛ گل دوم نگـــر غــرق است در فضــل..امیــد مـــرتضــی نامش ابـالفضــل؛ گل ســوم گل میعــاد بــاشد.. امــام چهــارمین سیــد سجـــاد باشــد؛ ایام مبارک بابت تاخیرم عذر میخوام. التماس دعای فرج ...یا حق

انسان

عالییییییییییییییی...عالییییییییییییییییییی...زندگیمون سراسر همینه[اوه]