به که باید دل بست؛یا که رها بایدش کرد.

سینه ها جای محبت، همه از کینه پر است

 

هیچکس نیست که فریاد پر از مهر تو راگرم، پاسخ گوید

 

نیست یکتن که در این راه غم آلوده عمر

 

قدمی، راه محبت پوید

 

خط پیشانی هر جمع، خط تنهائیست

 

همه گلچین گل امروزند

 

در نگاه من و تو حسرت بیفردائیست

 

به که باید دل بست ؟

 

به که شاید دل بست ؟

 

نقش هر خنده که بر روی لبی میشکفد

 

نقشه ای شیطانیست

 

در نگاهی که تو را وسوسه عشق دهد

 

حیله پنهانیست

 

زیر لب زمزمه شادی مردم برخاست

 

هر کجا مرد توانائی بر خاک نشست

 

پرچم فتح بر افرازد در خاطر خلق

 

هر زمان بر رخ تو هاله زند گرد شکست

 

به که باید دل بست؟

 

به که شاید دل بست؟

***

خنده ها میشکفد بر لبها

 

تا که اشکی شکفد بر سر مژگان کسی

 

همه بر درد کسان مینگرند

 

لیک دستی نبرند از پی درمان کسی

 

از وفا نام مبر، آنکه وفاخوست، کجاست ؟

 

ریشه عشق، فسرد

 

واژه دوست، گریخت

 

سخن از دوست مگو، عشق کجا ؟ دوست کجاست ؟

 

دست گرمی که زمهر

 

بفشارد دستت

 

در همه شهر مجوی

 

گل اگر در دل باغ

 

بر تو لبخند زند

 

بنگرش، لیک مبوی

 

لب گرمی که ز عشق

 

ننشیند به لبت

 

به همه عمر، مخواه

 

سخنی کز سر راز

 

زده در جانت چنگ

 

بلبت نیز، مگو

 

چاه هم با من و تو بیگانه است

 

نی صد بند برون آید از آن، راز تو فاش کند

 

دردِ دل گر بسر چاه کنی

 

خنده ها بر غم تو دختر مهتاب زند

 

گر شبی از سر غم آه کنی

 

درد اگر سینه شکافد، نفسی بانگ مزن

 

درد خود را به دل چاه مگو

 

استخوان تو اگر آب کند آتش غم

 

آب شو، « آه » مگو

 

آسمان با من و ما بیگانه

 

دوست و همکلاس و در و بام و هوا بیگانه

 

« خویش » در راه نفاق

 

« دوست » در کار فریب

 

« آشنا » بیگانه

 

شاخه عشق، شکست

 

آهوی مهر، گریخت

 

تار پیوند، گسست

 

به که باید دل بست ؟

به که شاید دل بست ؟

4 سال پیش